Uncategorised

De Vereniging van Praktijkjuristen van Sociaal Recht (VPJSR) heeft in 2020 een Prijs in het leven geroepen voor praktijkjuristen in het sociaal recht en die tot doel heeft om een origineel rechtsleerartikel van 7.500 tot 15.000 woorden te belonen.

Het bedrag van de prijs is 1.500 euro.

De volgende uitreiking van de prijs is voorzien voor september 2024.

De bijdrage kan in het Frans of Nederlands worden geschreven.

Het thema voor de prijs die in september 2024 wordt uitgereikt is: « Analyse van de impact van artificiële intelligentie op één of meerdere aspecten van het sociaal recht “.

Inschrijvingen ten laatste 15 januari 2024.

Alle details van deze prijs zijn beschikbaar in het reglement dat op www.vpjsr.be/vpjsr-prijs is gepubliceerd.


PRIJS VAN DE VPJSR

De VJPSR - Prijs werd in 2020 in het leven geroepen door de Vereniging van Praktijkjuristen in Sociaal Recht (VPJSR).

Deze prijs is bestemd voor praktijkjuristen in het sociaal recht en heeft tot doel om een origineel rechtsleerartikel van 7.500 tot 15.000 woorden te belonen.

De prijs wordt gefinancierd door de VZW VPJSR.

De volgende uitreiking is voorzien voor september 2024.

Het thema voor de prijs uitgereikt in september 2024 is de volgende: « Analyse van de impact van artificiële intelligentie op één of meerdere aspecten van het sociaal recht”

Alle details van deze prijs zijn beschikbaar in het reglement dat op de site van de VPJSR is gepubliceerd.

Voor bijkomende informatie kan u een mail sturen naar één van de volgende e-mailadressen : of .

 

Reglement 

Artikel 1. De VPJSR-Prijs beloont een origineel rechtsleerartikel over een thema in sociaal recht dat bepaald wordt door de Raad van Bestuur in overleg met de Voorzitter van de jury van de Prijs.

Artikel 2. De VPJSR-Prijs bedraagt 1.500 €. In principe wordt hij om de drie jaar uitgereikt.

Artikel 3. Een kort bericht waarin de prijs wordt aangekondigd, wordt gepubliceerd op de website van de VPJSR en op sociale netwerken.

Dit bericht wordt per mail naar de leden toegezonden.

Het bericht wordt ook verstuurd naar de belangrijkste balies en rechtsfaculteiten, die verantwoordelijk zullen zijn voor de verspreiding ervan.

Er kan tevens via elk ander middel ruchtbaarheid aan worden gegeven.

Artikel 4. De laureaat of laureaten worden aangeduid door een jury samengesteld uit vijf praktijkjuristen in sociaal recht, aangesteld door de raad van bestuur van de VPJSR.

De jury neemt een beslissing bij meerderheid van stemmen van haar leden, op voorwaarde dat de meerderheid van deze leden aanwezig is en gelet op het feit dat de voorzitter een beslissende stem heeft.De jury is niet verplicht om haar beslissing te motiveren en er is geen enkel beroep mogelijk tegen de beslissing. De jury kan tevens oordelen dat geen enkele van de bijdragen de prijs verdient.

Artikel 5. De bijdrage moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. geschreven zijn in het Nederlands of in het Frans;
 2. betrekking te hebben op een thema bepaald door de Raad van Bestuur in overleg met de voorzitter van de jury van de Prijs.

Het thema voor de prijs uitgereikt in september 2024 is de volgende: “Analyse van de impact van artificiële intelligentie op één of meerdere aspecten van het sociaal recht”

 1. nog niet gepubliceerd zijn geweest;
 2. tussen 7.500 en 15.000 woorden tellen (samenvatting, noten en bibliografie inbegrepen) en opgesteld worden in Word-formaat met een interlinie van 1,5, lettertype Calibri 12;
 3. opgedeeld zijn in hoofdstukken waarbij elk hoofdstuk een coherent geheel van paragrafen is die een eenheid vormen. De inleiding en de conclusie worden nooit genummerd;
 4. De mail waarmee de bijdrage wordt toegestuurd dient de volgende gegevens te bevatten :

- naam en voornaam;

- geboorteplaats en –datum;

- woonplaats en adres;

- eventueel beroep.

De kandidaten voegen een gedagtekend en voor akkoord ondertekend exemplaar van dit reglement toe aan hun geschreven nota.

De kandidaten dienen zich uiterlijk tegen 15 januari 2024 in te schrijven en de taal van de bijdrage aan te geven op één van de volgende e-mail adressen : of .

De bijdragen moeten ten laatste op 15 juni 2024, verzonden op één van de bovenvermelde e-mail adressen.

Artikel 6. De bekroonde bijdrage zal het voorwerp uitmaken van een conferentie voor de leden van de VPJSR in het jaar volgend op deze van de uitreiking van de prijs, een publicatie op de website van de VPJSR en, in de mate van het mogelijke, in een tijdschrift gespecialiseerd in sociaal recht.

Artikel 7. Voorliggend reglement kan worden aangevuld of aangepast door de raad van bestuur van de VPJSR. Het wordt gepubliceerd op de website van de VPJSR.

Artikel 8. Al wat niet uitdrukkelijk werd voorzien in dit reglement, valt onder de bevoegdheid van de raad van bestuur van de VPJSR, die op definitieve wijze een uitspraak doet, zonder mogelijkheid tot beroep.

***

De leden van de jury beoordelen de bijdragen in het licht van volgende criteria : 

 1. Originaliteit van het onderwerp:  persoonlijke meerwaarde ten aanzien van wat reeds over het betrokken onderwerp werd gepubliceerd. Reeds gepubliceerde bijdragen zullen geweigerd worden.
 2. Nauwkeurigheid in het begrijpen en uiteenzetten van de normen;
 3. Voorstelling, stijl, helderheid van de uiteenzetting, leesbaarheid, spelling, taalgebruik;
 4. Kwaliteit van de documentatie (bibliografie, voetnoten, bronnen,…);
 5. Sociale relevantie = intrinsieke waarde, belang van het onderwerp, actualiteit van het onderwerp;
 6. Vermogen om het onderwerp in de juiste context te plaatsen (economisch, historisch, sociologisch, internationaal, vergelijkend en gemeenschapsrecht,…);
 7. Kritische dimensie:  vermogen om een standpunt in te nemen en voorstellen te formuleren.

[ NL ] Notre Association vise à promouvoir et à partager la connaissance du droit social, notamment par la mise à disposition de documents utiles pour votre pratique professionnelle, mais également par l'organisation de conférences, de colloques, de visites d'entreprises, de banquets et de voyages. Et tout cela dans un cadre convivial, ce qui en fait aussi sa richesse.

Lors des activités organisées par l'Association, vous aurez aussi bien sûr l'occasion d'apprendre à connaître les autres membres qui ne proviennent pas nécessairement du même milieu professionnel, mais qui sont tout aussi passionnés que vous par le droit social.