privacy

 1. Het doel van dit privacybeleid is de betrokken personen te informeren van de persoonsgegevens die de VPJSR verwerkt, van de redenen voor de welke zij die verwerkt, van de bewaringsduur ervan, evenals van de uitoefeningsmodaliteiten van de rechten verbonden aan deze gegevens. Zij herneemt bovendien een cookiebeleid.
 1. De VPJSR, met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Guldenvlieslaan 65, is de verantwoordelijke voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten. Dit beleid is van toepassing zowel op de geïnformatiseerde als de manuele verwerking van gegevens.
 1. De VPJSR verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van haar activiteiten en die haar toelaten een kwaliteitsvolle service te bieden, zoals :
 • identiteitsgegevens zoals de naam, voornaam, het adres, het nummer van de identiteitskaart, de plaats van geboorte en de geboortedatum;
 • professionele contactgegevens zoals het postadres en het e-mailadres, telefoonnummer;
 1. De VPJSR verwerkt nooit persoonsgegevens die betrekking hebben op de raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksleven of seksuele voorkeur, tenzij wettelijk verplicht of indien dit voortvloeit uit de diensten die worden aangeboden.
 1. De gegevens, verwerkt door de VPJSR, kunnen worden verzameld rechtstreeks bij de betrokken persoon of via een van de volgende bronnen :
 • officiële publicaties (bijv. Belgisch Staatsblad);
 • dienstverleners;
 • website of pagina’s van sociale netwerken die publiek zijn;
 1. De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens door de VPJSR zijn de volgende:
 • de toestemming van de betrokken persoon : indien de betrokken persoon zou weigeren bepaalde gegevens te geven, kan het zijn dat de VPJSR in de onmogelijkheid is om haar diensten te verzekeren;
 • de overeenkomst : de VPJSR verwerkt persoonsgegevens om haar overeenkomsten af te sluiten en uit te voeren, onder meer om informatie met betrekking tot haar activiteiten te geven, bijstand te verlenen en te antwoorden op vragen van leden of potentiële leden en het evalueren van de voorwaarden waarin de VPJSR haar diensten kan aanbieden;
 • de eerbiediging van haar wettelijke verplichtingen : de VPJSR verwerkt persoonsgegevens teneinde haar wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven zoals in boekhoudkundige aangelegenheden;
 • het gerechtvaardigd belang van de VPJSR : de VPJSR gebruikt persoonsgegevens om haar activiteiten uit te oefenen en te ontwikkelen, haar beheer te optimaliseren, de kwaliteit van haar activiteiten te verbeteren en haar belangen te verdedigen.
 1. Met het oog op het bereiken van de voormelde doelstellingen zal de VPJSR deze persoonsgegevens enkel doorgeven aan:
 • de dienstverleners van de VPJSR;
 • de openbare overheden op aanvraag, binnen de grenzen van hetgeen door de wet is toegelaten;
 • sommige gereglementeerde beroepen zoals advocaten of accountant.
 1. De VPJSR heeft de nodige technische en organisationele maatregelen genomen om de gegevensbanken waarin de gegevens worden bewaard te beschermen.
 1. In geval van internationale doorgifte van gegevens vanuit de EER naar een land dat de Europese Commissie heeft erkend als land met een passend niveau van gegevensbescherming, worden uw persoonsgegevens doorgegeven op deze basis. Voor doorgiftes naar landen buiten de EER die niet erkend zijn door de Europese Commissie als landen met een passend niveau van gegevensbescherming, zal de VPJSR zich beroepen ofwel op een afwijking die van toepassing is op een specifieke situatie (bijv. wanneer de doorgifte noodzakelijk is om onze overeenkomst uit te voeren) ofwel op de implementatie van een waarborg om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd (standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie, dwingende ondernemingsrichtlijnen) het;
 1. De VPSJR bewaart de verzamelde persoonsgegevens gedurende een termijn van vijf (5) jaren na het einde van het lidmaatschap. De VPJSR bewaart de persoonsgegevens met betrekking tot prospecten tot één (1) jaar na het laatste contact met de prospect.
 1. De personen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt hebben verschillende rechten en meer in het bijzonder:
 • Een recht van inzage: de betrokken persoon kan informatie verkrijgen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens evenals een kopie van zijn persoonsgegevens.
 • Een recht op rectificatie: de betrokken persoon kan vragen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.
 • Recht op het wissen: indien de persoonsgegevens onjuist of onvolledig zouden zijn kan de betrokken persoon eisen dat deze worden aangepast.
 • Een recht op het beperken van persoonsgegevens: een betrokken personen kan vragen om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.
 • Recht om bezwaar in te dienen : Een betrokken persoon heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om redenen verbonden met zijn bijzondere situatie
 • Recht om toestemming in te trekken : de werknemer kan steeds zijn toestemming intrekken
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens : indien dit recht van toepassing is, heeft de betrokken persoon het recht dat zijn persoonsgegevens hen worden teruggegeven of, indien dit technisch mogelijk is, overgedragen aan een derde.
 • Het recht om niet onderworpen te zijn aan een individuele geautomatiseerde beslissing.

Een betrokken persoon kan de bovenvermelde rechten uitoefenen door de VPJSR te contacteren op bovenvermeld adres of door een e-mail te versturen volgens e-mailadres: . Er dient een kopie van de identiteitskaart te worden gevoegd om identificatieredenen.

 1. De VPJSR gebruikt cookies op haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van websites op de harde schijf van je computer kunnen worden bewaard. Indien u niet wenst dat een website cookies op uw computer geïnstalleerd, kan u deze cookies blokkeren door de volgende linken te gebruiken:

In geval van desactivering van de Cookies, is het mogelijk dat sommige grafische elementen niet correct worden geafficheerd of dat bepaalde applicaties niet meer kunnen worden gebruikt.

 1. De VPJSR gebruikte volgende cookies:

Taalcookie :

 • Finaliteit : de taalkundige van de bezoeker te onthouden
 • Informatie onthouden door de cookie : de taalkeuze van de bezoeker

Sessieccokie:

 • Finaliteit : onthouden dat een persoon als lid geconnecteerd is
 • Informatie onthouden door de cookie : het feit dat de geconnecteerde persoon lid is
 1. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving heeft de betrokken persoon het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende overheid : de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (Tel.: +32 22744800; Fax: +32 22744835, e-mail: )
 1. Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd aangepast worden. De laatste versie bevindt zich op onze website vpjsr.be.
 1. Indien u vragen hebt kan u de VPJSR contacteren op bovenvermeld adres of door een e-mail te sturen op .